ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR.

GEBRUIK WEBSITE

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals alle gerelateerde websites die worden beheerd door Yoganna onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) en alle toepasselijke wetten.

Door toegang te krijgen tot en door de site te bladeren, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de gebruiksvoorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en de site worden vervangen en geen kracht of gevolg hebben:

1. U gaat ermee akkoord dat de site zelf, evenals alle inhoud, video’s, trainingsmateriaal, producten, diensten en / of ander materiaal, door ons of andere derden op de site beschikbaar worden gesteld, evenals de look en feel van alle van het voorgaande (gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) worden onderhouden voor uw persoonlijk gebruik en informatie door Yoganna (het “Bedrijf”) en zijn eigendom van het Bedrijf en / of zijn externe leveranciers . U gaat ermee akkoord dat dergelijke Bedrijfscontent alle eigendomsvideo’s, HTML / CSS, Javascript, afbeeldingen, spraak- en geluidsopnames, kunstwerken, foto’s, documenten en tekst omvat, evenals alle andere materialen die op de Site zijn opgenomen, met uitzondering van alleen het materiaal dat u voorzien. Onder voorbehoud van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verleent het bedrijf u hierbij een beperkte licentie, die niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar is, om de site uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden te openen, te bekijken en te gebruiken. Bedrijfsinhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, verspreid, gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden, of gedownload, tenzij schriftelijke toestemming uitdrukkelijk is verleend door het bedrijf. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor andere doeleinden is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van het bedrijf, evenals van andere auteurs die het materiaal hebben gemaakt, en kan onderhevig zijn aan geldschade en boetes. U mag de inhoud van de site of enige inhoud, inclusief alle software, tools, afbeeldingen en / of geluidsbestanden, niet verspreiden, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

2. Alle inhoud, zoals tekst, gegevens, grafische bestanden, video’s en geluidsbestanden en ander materiaal op de site, is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld, en is eigendom van het bedrijf en / of een leverancier van het bedrijf. Dergelijke materialen mogen niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Alle handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen en biografische informatie van mensen die worden gebruikt in de Bedrijfscontent en die zijn opgenomen in de site zijn het eigendom van of worden met toestemming gebruikt door het bedrijf. Het gebruik van inhoud door u is ten strengste verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van Inhoud kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten van het Bedrijf en / of derden, evenals de wetten van privacy en publiciteit, en andere voorschriften en statuten. Niets in deze overeenkomst of op de site mag worden geïnterpreteerd als het, impliciet of anderszins, verlenen van enige licentie of recht om enig handelsmerk of andere eigendomsinformatie te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf of de derde eigenaar. Het bedrijf respecteert het copyright, handelsmerk en alle andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het bedrijf heeft het recht, maar is niet verplicht, om inhoud en accounts te verwijderen die materiaal bevatten dat naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of de intellectuele eigendom van een partij schendt eigendom of deze gebruiksvoorwaarden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden en / of dat enig werk van u is gereproduceerd op de site of in enige inhoud op welke manier dan ook, kunt u het bedrijf hiervan op de hoogte stellen via joanna.mees@hotmail.com. Geef uw naam en contactgegevens, de aard van uw werk en hoe het wordt geschonden, alle relevante informatie over copyright en / of handelsmerkregistratie.

4. Hoewel het bedrijf redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site op te nemen, geeft het bedrijf geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

5. Wanneer u zich registreert bij het bedrijf en / of deze site, stemt u er uitdrukkelijk mee in kennisgevingen, aankondigingen, overeenkomsten, bekendmakingen, rapporten, documenten, communicatie met betrekking tot nieuwe producten of diensten of andere documenten of correspondentie van het bedrijf te ontvangen. U stemt ermee in om kennisgevingen elektronisch te ontvangen door de kennisgeving per e-mail naar u te verzenden.

6. Als u opmerkingen of suggesties over de site naar het bedrijf stuurt, inclusief maar niet beperkt tot notities, tekst, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen of computerprogramma’s, worden en blijven dergelijke inzendingen het exclusieve eigendom van het bedrijf. . Geen enkele inzending is onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van de zijde van de Vennootschap. Het bedrijf bezit exclusief alle rechten op (inclusief intellectuele eigendomsrechten daarop) en heeft recht op onbeperkt gebruik, publicatie en verspreiding van al deze inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder enige erkenning of compensatie voor u.

7. Het bedrijf zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot onze gegevens en bestanden te beperken. Geen enkel systeem, al dan niet met een wachtwoord beveiligd, kan echter volledig ondoordringbaar zijn. U erkent dat het voor een onbevoegde derde partij mogelijk is om de gegevens en bestanden die u opslaat via de Site te openen, bekijken, kopiëren, wijzigen of verspreiden. Gebruik van de site is geheel op eigen risico.

8. Het bedrijf zal opzettelijk geen persoonlijk identificeerbare informatie over u aan derden bekendmaken, behalve wanneer het bedrijf te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of om deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. Door de site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het privacybeleid van het bedrijf, https://yoganna-yoga.com/privacy-policy. Gebruik deze site niet als u niet geheel of gedeeltelijk akkoord gaat met dit privacybeleid.

VERKOPEN – LEVERINGEN – WERKEN

Het feit alleen dat de klant met ons handelt, brengt voor hem de aanvaarding mee van deze voorwaarden en een volledig afstand van zijn eigen voorwaarden. Deze voorwaarden blijven van toepassing op al onze relaties met de klant totdat wij berichten dat er wijzigingen aangebracht werden aan onze voorwaarden.

BEVESTIGING

Wij zijn niet gebonden door een bestelling van een klant, die in elk geval schriftelijk moet gebeuren. Onze vennootschap kan alleen als verbonden beschouwd worden na onze bevestiging van de bestelling van de klant.

PRIJZEN

Onze prijzen en voorwaarden worden aangegeven voor levering en uitvoering op de overeengekomen datum. In geval van verschuiving van deze datum om welke reden dit ook mag zijn, zijn wij gerechtigd de prijzen toe te passen die op de nieuwe datum van toepassing zijn. Alle belastingen en kosten van welke aard ook, betaalbaar of te betalen in supplement op onze prijzen moeten altijd door de koper betaald worden.

LEVERINGS- & UITVOERINGSTERMIJNEN

Wij zullen naar best vermogen de leveringstermijn  respecteren, maar wij zijn er niet door gebonden. Onze aansprakelijkheid kan niet ingeroepen worden bij vertraging, welke ook geen recht geeft op schadevergoeding.  De vertraging in de uitvoering/levering kan evenmin aanleiding geven tot annulatie van de bestelling door de klant. Gedeelte uitvoeringen/leveringen kunnen gebeuren.

BETALING

  1. a) Onze facturen of debetnota’s zijn betaalbaar via overschrijving of Paypal. Tenzij een bijzondere overeenkomst dit anders bepaald, zijn onze facturen of debetnota’s onmiddellijk betaalbaar. Geen afhouding of vermindering mag door de klant gebeuren.
  2. b) In geval van niet betaling op de vervaldag, zullen de facturen van rechtswege interest opbrengen, zonder ingebrekestelling, vanaf de datum van de facturatie tot de dag van de werkelijke betaling tegen de rentevoet van de door de NBB toegepaste tarief voor voorschotten op de rekening courant, vermeerderd met 2 %. Bovendien verbindt de klant er zich van rechtswege toe, zonder ingebrekestelling en onafgezien van de hoofdsom en de intresten een vaste schadevergoeding te betalen van 10% op het onbetaalde bedrag, zonder dat deze schadevergoeding ooit lager dan 25,00€ kan zijn. Daarenboven zullen, in onderhavig geval, al onze facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

TERUGBETALINGSBELEID

Begrijp alsjeblieft dat we geen restitutie kunnen aanbieden voor onze videocursussen en dat alle aankopen definitief zijn. Als je zeker wilt zijn of de stijl enz van yoga je aanstaat. Bekijk dan de gratis video’s op YouTube.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd het risico van de kopers met betrekking tot de goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot volledige betaling van de prijs.  De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

ONTBINDING

Wanner de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop/uitvoering van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden ontbonden. Indien de koper een onderhoudscontract heeft afgesloten met de verkoper wordt dit stilzwijgend verlengd indien dit niet schriftelijk werd opgezegd minimum 3 maanden voor de vervaldag.

KLACHTEN

Alle klachten moeten schriftelijk gebeuren ten laatste de vijfde dag na de levering of uitvoering op straffe van nietigheid. Klachten zullen geen aanleiding geven tot schorsing van betaling.

BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd.

YOGA

Yoganna’s video’s en begeleidend materiaal vereisen noodzakelijkerwijs lichaamsbeweging of activiteit. Door vrijwillig deel te nemen aan dit fitnessprogramma, neemt u alle risico op letsel op zich. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, begrijpt en erkent u dat er bij elke fysieke activiteit, inclusief het oefenprogramma Yoganna, risico’s van lichamelijk letsel of zelfs de dood bestaan, en dat bepaalde medische aandoeningen bovendien kunnen verergeren of verergerd door fysieke activiteit (gezamenlijk “Risico’s”). Je neemt alle risico’s en gevaren op zich die gepaard gaan met het gebruik van de video’s en andere materialen die door Yoganna worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de voorgaande risico’s en de manier waarop je de informatie in de Yoganna video’s waarneemt en gebruikt. . U stemt ermee in om uw arts te raadplegen voordat u begint met het oefenprogramma dat wordt getoond in de materialen van Yoganna, en u stemt ermee in niet deel te nemen aan Yoganna-programma’s met enige medische aandoening, inclusief, maar niet beperkt tot, een geschiedenis van hartaandoeningen, die een directe bedreiging vormt voor de gezondheid of veiligheid van uzelf of anderen en dat Yoganna niet aansprakelijk kan worden gesteld voor letsel als gevolg van of voortvloeiend uit, deelname aan het Yoganna oefenprogramma of de risico’s. Je begrijpt ook dat Yoganna je aanmoedigt om zelf een gezond, uitgebalanceerd dieet te volgen en te eten als aanvulling op het Yoganna-oefenprogramma, en dat je, niet Yoganna, alle risico’s en verantwoordelijkheden voor je eigen acties op zich neemt , veiligheid, gezondheid, prestatie, welzijn en eventuele complicaties of verwondingen die kunnen optreden bij het zelfstandig sporten of eten.

× Vragen? Ik beantwoord ze graag!